ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА УСЛУГА

Днес, ..................... год. в гр. Бургас, на основание ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ НА “БУРГАСНЕТ” ООД(ОБЩИ УСЛОВИЯ), бе сключен настоящият договор между:
1. “Бургаснет” ООД регистрирано по фирмено дело №498 от 16.02.2005 по описа на Бургаски окръжен съд със седалище и адрес на управление гр. Бургас ул. Македония 55 партер, БУЛСТАТ 102912514, данъчен номер 4020015093, ЛИЦЕНЗИЯ №217 С НОМЕР 05654 от 26.05.2005 г. представлявано от Веселин Петров Тихолов, наричан по-долу за краткост ОПЕРАТОР
      и
     2. ……………….. с адрес гр.Бургас, ……………………………………….., наричан за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.
   Чл.1 С настоящия Договор ПОТРЕБИТЕЛЯТ възлага, а ОПЕРАТОРЪТ приема да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ възмездно и в условията на трайни отношения, информационни услуги – достъп до  интернет мрежата в съответствие с “Общите условия”, които са неразделнa част от настоящия Договор.
Чл.2 ПОТРЕБИТЕЛЯ се задължава да заплати следните такси:
2.1 ................. лв. еднократна инсталационна такса представляваща цена за активиране на услугите, за които е сключен договора. Цената за активиране се заплаща за включване към МРЕЖАТА към момента на сключване на този договор и не се връща при прекратяването му;
2.2 .................. лв. месечна абонаментна такса , срещу което получава свързване към мрежата на “Бургаснет” ООД и .................... входящо-изходящ трафик за достъп до Интернет по комутируем път.
Чл.3 Еднократната инсталационна такса се заплаща при инсталиране на услугата на адреса посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ
3.1 Месечната абонаментна такса  и всички други плащания се заплащат в офисите на “Бургаснет” ООД в срок до 10 число на текущия месец.
Чл.4 Настоящия договор се сключва за срок от 1/един/ месец, след изтичането на който автоматично става безсрочен, ако преди датата на изтичането му никоя от страните не уведоми другата за прекратяването му с 15 /петнадесет/ дневно писмено предизвестие.
Чл.5 Настоящия договор се сключи в два еднообразни екземпляра-по един за всяка страна.Оператор:                            Клиент: